denia sibus beer yaakov
שם הפרויקט FEEL
יזם: קבוצת יצחקי
קבלן: דניה סיבוס
מקום: באר יעקב, 90 יח"ד

נבנה עם אשקלית: קירות המחיצות וקירות בידוד (איזולציה).